Kases aparātu lietošanas noteikumi

1. Kases aparātu lietošanas juridiskais regulējums

1.1. Atbilstošās normatīvās bāzes

Kases aparātu lietošanu Latvijā regulē ne tikai MK noteikumi Nr.95 un Nr.96, bet arī citi normatīvie akti, kas kopā veido visaptverošu juridisko regulējumu šajā jomā. Pie šiem aktiem pieder:

 • Nodokļu likums: Nosaka vispārīgos principus attiecībā uz nodokļu uzskaiti un reģistrēšanu, ieskaitot kases aparātu lietošanas pienākumu.
 • Grāmatvedības likums: Reglamentē uzņēmumu grāmatvedības sistēmu un tajā iekļauto kases aparātu datu uzskaiti.
 • Uzņēmumu reģistra likums: Nosaka pienākumu uzņēmumiem reģistrēt savus kases aparātus Uzņēmumu reģistrā.
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) norādījumi: VID regulāri izdod norādījumus un precizējumus par kases aparātu lietošanas kārtību, lai nodrošinātu vienotu praksi un atbilstību likumdošanas prasībām.

1.2. Kases aparātu lietošanas mērķi

Kases aparātu lietošanas galvenie mērķi ir:

 • Nodrošināt precīzu un uzticamu nodokļu uzskaiti.
 • Novērst nodokļu krāpšanu un ēnu ekonomiku.
 • Aizsargāt patērētāju tiesības, nodrošinot čeku izsniegšanu par katru veikto darījumu.
 • Veicināt godīgu konkurenci tirgū.

2. Kases aparātu lietošanas kārtība

2.1. Kases aparātu iegāde un reģistrēšana

Uzņēmumi var iegādāties kases aparātus no licencētiem piegādātājiem. Pirms kases aparāta lietošanas tas jāreģistrē VID. Reģistrācijas process ietver:

 • Kases aparāta modeļa apstiprināšanu VID.
 • Kases aparāta tehniskās pārbaudes veikšanu.
 • Unikāla identifikācijas numura (UIN) piešķiršanu kases aparātam.
 • Informācijas par kases aparātu iesniegšanu VID.

2.2. Čeku izdruka

Par katru veikto darījumu jāizdrukā čeks, kas satur šādu informāciju:

 • Darījuma numurs.
 • Darījuma datums un laiks.
 • Kases aparāta UIN.
 • Preču vai pakalpojumu nosaukums un apraksts.
 • Preču vai pakalpojumu cena (ieskaitot PVN).
 • Maksājuma veids (skaidrā nauda, bankas karte, utt.).
 • Kopējā summa.
 • Kases aparāta darbinieka kods.

Čeki jāizsniedz pircējam uzreiz pēc darījuma veikšanas un jāglabā vismaz 5 gadus.

2.3. Fiskālās atmiņas nodrošināšana

Kases aparātam jābūt aprīkotam ar fiskālo atmiņu, kas nodrošina datu drošību un neaizskaramu uzskaiti par visiem veiktajiem darījumiem. Fiskālā atmiņa ir aizsargāta pret datu dzēšanu vai grozīšanu, un tās saturs var tikt izmantots VID pārbaudēm.

2.4. Datu apstrāde un uzskaite

Kases aparāta dati regulāri jāpārbauda un jāapkopo, un iegūtā informācija jāuzglabā noteiktu laiku saskaņā ar likumu. Uzņēmumiem jānodrošina piekļuve VID darbiniekiem kases aparāta datiem un tehniskajai dokumentācijai.

2.5. Ziņošana VID

Uzņēmumiem jāiesniedz VID ziņojumus par kases aparātu lietošanu un datiem. Ziņojumu veidi un biežums ir atkarīgi no uzņēmuma darbības specifikas.

3. Atbildība par kases aparātu lietošanas noteikumu pārkāpšanu

Par kases aparātu lietošanas noteikumu pārkāpšanu var tikt piemēroti administratīvie sodi, ieskaitot naudas sodu. Naudas soda apmērs ir atkarīgs no pārkāpuma smaguma pakāpes. Nopietnos pārkāpumu gadījumos var tikt piemērota arī uzņēmuma darbības apturēšana.

3.1. Biežākie kases aparātu lietošanas noteikumu pārkāpumi

Pie biežākajiem kases aparātu lietošanas noteikumu pārkāpumiem pieder:

 • Kases aparāta lietošana bez reģistrācijas VID.
 • Čeku neizdruka vai nepilnīga informācija čekos.
 • Fiskālās atmiņas datu dzēšana vai grozīšana.
 • Nepieciešamo ziņojumu nesniegšana VID.

3.2. Ieteikumi kases aparātu lietošanas noteikumu ievērošanai

Lai izvairītos no pārkāpumiem, uzņēmumiem ieteicams:

 • Izvēlēties licencētu kases aparātu piegādātāju.
 • Rūpīgi iepazīties ar MK noteikumiem Nr.95 un Nr.96 un VID norādījumiem.
 • Regulāri apmācīt kases aparātu darbiniekus.
 • Nodrošināt kases aparātu regulāru apkopi un tehnisko pārbaudi.
 • Veikt kases aparātu datu dublēšanu.
 • Sadarboties ar VID pārbaužu laikā.

4. Secinājumi

Kases aparātu lietošanas noteikumi Latvijā ir stingri regulēti, lai nodrošinātu godīgu konkurenci tirgū, aizsargātu patērētāju tiesības un veicinātu efektīvu nodokļu administrēšanu. Uzņēmumiem ir jāiepazīstas ar visām juridiskajām prasībām un jāievieš atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu kases aparātu pareizu lietošanu.

4.1. Grozījumi kases aparātu lietošanas noteikumos

Jāatzīmē, ka kases aparātu lietošanas noteikumi Latvijā laika gaitā var tikt grozīti, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un aktuālās sabiedrības vajadzības. Uzņēmumiem ir jāseko līdzi aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos un jāpielāgo sava kases aparātu lietošanas prakse atbilstoši jaunajām prasībām.

4.2. Papildu informācija un konsultācijas

Ja Jums ir jautājumi par kases aparātu lietošanas noteikumiem, Jūs varat konsultēties ar:

 • Valsts ieņēmumu dienestu (VID): https://www.vid.gov.lv/lv
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTTK)
 • Juridisko konsultantu

Nobeigums

Kases aparātu lietošana ir nozīmīga sastāvdaļa uzņēmējdarbības veikšanā Latvijā. Izprotot un ievērojot kases aparātu lietošanas noteikumus, uzņēmumi var nodrošināt godīgu konkurenci tirgū, aizsargāt patērētāju tiesības un veicināt efektīvu nodokļu administrēšanu.

Šī raksta mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par kases aparātu lietošanas noteikumiem Latvijā. Šī informācija nav uzskatāma par juridisko padomu, un konkrētos gadījumos ieteicams konsultēties ar juristu.


Papildus resursi: